Skip to main content

Guest Blog by Monique Kroes, Part 1

Lees deze blog in het Nederlands

Get Started with Learning Insights

 

While Oscar hands in his drawing to me, he says he found the assignment stupid and boring. “Next time I will not participate – as long as you know that.” The frustration can be seen on his face. ‘Nice’, I thought: Oscar has accepted the challenge. The fact that he has handed in a drawing anyway is a huge step. He prefers to do what he (already) excels at and visiting the Learning Pit is simply not one of his favorite activities. Neither is mine. Nothing is more pleasant to do what you are already good at. Failure is not our thing.

I notice that the children visit the Learning Pit almost daily by giving them assignments in which the challenge is actually accepted. To provide insight into the learning process, there are regular reflection meetings where I make use of James Nottingham’s The Learning Pit®️ and the Learning Insights insight dolls that I have designed myself. While visiting the Learning Pit, it is important for me as a teacher that the children are listened to and that I allow them to take up the challenge themselves. They must be given the space to look at the concept, make connections, apply strategies, come up with a plan of action and so on.

One day I gave the children in my group an assignment that allowed them to step into the Learning Pit almost immediately and I appealed to their mindset. I gave each of them different assignments that I knew were outside their comfort zone. One was given a creative assignment, the other an arithmetic and Barry, for example, went to work on an assignment for Spanish. Although Barry has many qualities, the biggest challenge at the moment lies with English and Spanish. During a conversation he has sometimes said that he would rather not be involved with this, because he does not understand the material and that it is often boring. When I hear the word ‘boring’, alarm bells ring and I realize that there is a challenge there. Barry also indicated that he did not know how to do his homework and that planning was also an issue for him. He had not yet found the right strategy and so a challenge arose.

After everyone got an assignment, they got to work. For the first ten minutes I just observed and saw a number of them, including Barry, struggling with the assignment from the get-go. I even heard him say that he didn’t understand anything at all and he soon decided to do something else. I saw it happen, but decided not to intervene yet. After more than fifteen minutes I called several children to my place and, with the help of the Learning Pit and Learning Insights, looked at where they were during the learning process. They picked up the insight dolls and told me where they were at that moment. A beautiful, but above all interesting conversation. Some hoped to get rid of me quickly by saying they didn’t know, but I never really settle for that answer. It does not allow children to become sufficiently aware of their learning behavior. I keep asking questions that stimulate the brain and force the children to think about their learning behavior. A number of other children indicated that they liked the assignment and started looking for a strategy that worked even though they came to the conclusion that not everything went smoothly. Some of the children did not understand the assignment yet and after some small directions from me, they may or may not have continued in good spirits. At the end of the challenge, we reflected on the process and it became clear to me once again that the children are increasingly aware of their mindset and that they are learning more about their task approach and learning behavior. All this with the help of The Learning Pit®️ and Learning Insights. I notice that I enjoy every day when I see the children take on the different challenges and that I can see them grow. Even when they get stuck and just then I look forward to the next challenge with excitement. Very curious what might come out of that beautiful thing.

Aan de slag met Leerinzichten

 

Terwijl Oscar zijn tekening bij me inlevert, vertelt hij dat hij de opdracht stom en saai heeft gevonden. “Een eerstvolgende keer doe ik niet meer mee als je dat maar weet.” De frustratie is van zijn gezicht af te lezen. Mooi, bedacht ik me: Oscar is de uitdaging aangegaan. Het feit dat hij sowieso een tekening heeft ingeleverd, is al een enorme winst. Hij houdt zich liever bezig met datgene waar hij (al) in uitblinkt en de leerkuil bezoeken is nou eenmaal niet één van zijn favoriete bezigheden. Die van mij overigens ook niet. Niets is zo prettig datgene te doen waar je al goed in bent. Falen is niet ons ding.

Ik merk dat de kinderen vrijwel dagelijks de leerkuil bezoeken door ze opdrachten te geven waarbij de uitdaging daadwerkelijk wordt aangegaan. Om het leerproces inzichtelijk te maken, vinden er geregeld reflectiegesprekken plaats waarbij ik gebruik maak van The Learning Pit®️ van James Nottingham en de inzichtspoppetjes Leerinzichten die ik zelf heb ontworpen. Tijdens het bezoeken van de leerkuil is het voor mij als leerkracht belangrijk dat er goed naar de kinderen wordt geluisterd en dat ik hen zelf de uitdaging laat aangaan. Ze moeten de ruimte krijgen om het concept te bekijken, verbanden te leggen, strategieën toe te passen, een plan van aanpak te bedenken en zo verder.

Op een dag heb ik de kinderen in mijn groep een opdracht gegeven waarbij vrijwel direct in de leerkuil mocht worden gestapt en heb ik een beroep gedaan op hun mindset. Ik heb ze allemaal verschillende opdrachten gegeven waarvan ik wist dat dit buiten hun comfortzone lag. De één kreeg een creatieve opdracht, de ander een rekenkundige en Barry bijvoorbeeld ging aan de slag met een opdracht voor Spaans. Hoewel Barry over veel kwaliteiten beschikt, ligt de grootste uitdaging op dit moment bij Engels en Spaans. Tijdens een kindgesprek heeft hij weleens gezegd hier liever niet mee bezig te willen zijn, omdat hij de lesstof toch niet begrijpt en dat het vaak saai is. Bij het horen van het woord saai gaan er bij mij alarmbellen rinkelen en besef ik dat daar een uitdaging ligt. Ook gaf Barry aan dat hij niet wist hoe hij zijn huiswerk moest aanpakken en dat het plannen ook wel een dingetje voor hem was. De juiste strategie had hij nog niet gevonden en zo ontstond er een uitdaging.

Nadat iedereen een opdracht had gekregen, gingen ze aan de slag. De eerste tien minuten heb ik alleen maar geobserveerd en zag ik een aantal, zo ook Barry, vrijwel na de start al worstelen met de opdracht. Ik hoorde hem zelfs zeggen dat hij er helemaal niets van begreep en hij besloot algauw iets anders te doen. Ik zag het gebeuren, maar besloot nog niet in te grijpen. Na ruim een kwartier heb ik verschillende kinderen bij me geroepen en met behulp van de Leerkuil en Leerinzichten gekeken waar ze zich tijdens het leerproces bevonden. Ze pakten de inzichtspoppetjes erbij en vertelden me waar ze zich op dat moment bevonden. Een mooi, maar vooral interessant gesprek. Sommigen hoopten snel van me af te zijn door te zeggen dat ze het niet wisten, maar met dat antwoord neem ik eigenlijk nooit genoegen. Het laat kinderen onvoldoende bewust worden van hun leergedrag. Ik blijf dan vragen stellen waardoor het brein wordt geprikkeld en de kinderen worden gedwongen na te denken over hun leergedrag. Een aantal andere kinderen gaf aan de opdracht leuk te vinden en op zoek ging naar een strategie dat werkte ook al kwamen ze tot de conclusie dat niet alles vlekkeloos verliep. Sommige kinderen begrepen de opdracht nog niet en na wat kleine aanwijzingen van mijn kant zijn ze al dan niet vol goede moed verder gegaan. Aan het einde van de uitdaging hebben we gereflecteerd op het proces en het is me eens te meer duidelijk geworden dat de kinderen steeds bewuster zijn van hun mindset en dat ze meer te weten komen over hun taakaanpak en leergedrag. Dit allemaal met behulp van The Learning Pit®️ en Leerinzichten. Ik merk aan mezelf dat ik iedere dag geniet als ik de kinderen de verschillende uitdagingen zie aangaan en dat ik ze mag zien groeien. Ook als ze vastlopen en juist dan kijk ik met spanning uit naar de volgende uitdaging. Erg benieuwd wat daar dan weer voor moois uit mag komen.