Skip to main content

Guest Blog by Monique Kroes, Part 2

Lees deze blog in het Nederlands

The Learning Pit is visible in different groups

A colleague contacted me because she had a question about a toddler with a development advantage. Despite this lead, she noticed that he was somehow blocking in terms of language. He was constantly in the learning pit and he was unable to get out. There was constantly a cognitive conflict and it frustrated him enormously. My colleague asked for help and I advised her to visualize his learning process with the Learning Insights. They go through the process step by step and at some point they managed to get out on the right side of the Learning Pit. He did it!

In the meantime, a great conversation with a student was taking place in my group.

B: “Teacher, I don’t like you that much today.”

Me: “Well B, tell me.”

B: ‘Every time you push us into the Learning Pit and we encounter an obstacle, we first have to come up with a solution ourselves, then ask a peer -C3B4ME- and when we can finally go to you, you send us away again and you still don’t want to answer us. Do you know how annoying that is? ”

Me: “Oh, is that right?” (I can’t help but smile)

B: “Oh yes! And do you know how tiring it is to have to go through all those steps and then hear that I can figure it out myself, even if you give a tip now and then (with B. sighs)? I tell the other teachers that the book has made a mistake, it is incorrect and then they give me the answer. But not with you. You don’t give us the answer and let us investigate it ourselves. Look and that’s why I think you’re stupid. ”

This story came from his heart and I couldn’t stop thinking about it.  Great to see how B. was looking for a way to avoid the Learning Pit. I decided to use the Learning Insights as well as the conversation cards from Leren Leren Schiedam. We entered into a conversation and looked for a way to regulate our emotions. Together and step by step, we went through the Learning Pit and used a lot of growth capital. I love my job.

De leerkuil zichtbaar in verschillende groepen

Een collega neemt contact met me op omdat ze een vraag heeft over een kleuter met een ontwikkelingsvoorsprong. Ondanks deze voorsprong merkt ze dat hij op de één of andere manier blokkeert op het gebied van taal. Hij komt continue in de leerkuil en het lukt hem niet er uit te komen. Er is steeds sprake van een cognitief conflict en het frustreert hem enorm. Mijn collega vraagt om hulp en ik geef haar het advies om met de Leerinzichten zijn leerproces visueel te maken. Stap voor stap doorlopen ze het proces en op een gegeven moment lukt het deze keer om er aan de rechterkant van de Leerkuil uit te komen. Het is hem gelukt!

Ondertussen vindt er in mijn groep een geweldig gesprek plaats met een leerling.

B: ‘Juf, ik vind jou niet zo leuk vandaag.’

Ik: ‘Nou B, vertel.’

B: ‘Iedere keer als je ons in de Leerkuil duwt en we komen een obstakel tegen dan moeten we eerst zelf een oplossing bedenken dan aan een peer vragen -C3B4ME- en als we dan eindelijk naar jou toe mogen dan stuur je ons weer weg en wil je ons nog steeds geen antwoord geven. Weet je wel hoe irritant dat is?’

Ik: ‘O, is dat zo?’ (Ik kan een glimlach niet onderdrukken)

B: ‘O ja! En weet je wel hoe vermoeiend het is al die stappen te moeten doorlopen en dan moeten horen dat ik het zelf mag uitzoeken ook al geef je af en toe (waarbij B. zucht) een tip? Bij de andere juffen zeg ik dat het boek een fout heeft gemaakt, het niet klopt en dan geven ze mij het antwoord. Maar bij jou niet. Jij geeft ons het antwoord niet en laat ons het zelf onderzoeken. Kijk en daarom vind ik je stom.’

Dit relaas kwam vanuit zijn tenen en van binnen kwam ik niet meer bij. Geweldig om te zien hoe B. een manier zocht om de Leerkuil te ontlopen. Ik besloot de Leerinzichten erbij te pakken evenals de gesprekskaarten van Leren Leren Schiedam. We zijn in gesprek gegaan en hebben een manier gezocht om de emoties te reguleren. Samen en stap voor stap zijn we de Leerkuil doorgegaan en hebben we heel veel groeitaal gebruikt. Ik houd van mijn vak.