Skip to main content

Guest Blog by Monique Kroes

Lees deze blog in het Nederlands

While the children in my group are leaving the classroom, D. approaches me. She looks slightly concerned. “Teacher, what should I do if I don’t understand the assignment?”

I look at D. uncomprehending. “What do you mean?”

“Well, we have Spanish again for a long time and we have homework right away. It’s been so long and I don’t remember anything. I don’t think I can do it anymore.”

“Can you explain to me what the assignment is?”

“Yes, but what if I don’t know? Who can I ask for help?”

“What steps do you take if something still doesn’t work?”

“C3B4ME…” D. lowers her eyes and I see that she really wants me to help her on her way.

I decide to send her away anyway and invite her to first look for possible solutions herself. I promise D. to visit the Learning Pit with her later. “Okay!”

 

Later in the day I put the Learning Pit and the accompanying dolls ready and I call D. to me. Together we go through the different phases of the Learning Pit. When we get to the third phase, we stay there a little longer. “I want to persevere, but I don’t know if I can complete the assignment. I find the assignments quite difficult.”

D is convinced that she cannot complete the assignments. She is stuck and after a while she says that she would love to come up with different ways to do the assignments. I see a girl who has a very good idea of ​​what she needs to be able to continue, but also who is convinced that she cannot do it anyway. A fixed mindset.

D leaves the Learning Pit, picks up the assignments and gets to work. I see D. look around now and then, but she perseveres. At the end of the school day she proudly announces that a lot has been achieved. I compliment D. on her perseverance and end the conversation by asking about the next challenge and finally give her a growth compliment.

Letterlijk in de Leerkuil

Terwijl de kinderen van mijn groep de klas verlaten, komt D. naar me toe. Ze kijkt lichtelijk bezorgd. “Juf, wat moet ik doen als ik de opdracht niet begrijp?”

Ik kijk D. niet begrijpend aan. “Wat bedoel je?”

“Nou, we hebben sinds lange tijd weer Spaans en meteen huiswerk. Het is al zo lang geleden en ik weet niets meer. Ik denk niet dat ik het nog kan.”

“Kun je mij uitleggen wat de opdracht is?”

“Ja, maar wat nou als ik het niet weet? Wie kan ik om hulp vragen?”

“Welke stappen zet je als iets nog niet lukt?”

“C3B4ME…” D. slaat haar ogen neer en ik zie dat ze heel graag wil dat ik haar op weg help.

Ik besluit haar tóch weg te sturen en nodig haar uit eerst zelf op zoek te gaan naar mogelijke oplossingen. Ik zeg D. wel toe op een later moment samen met haar de Leerkuil te bezoeken. “Oké!”

Later op de dag leg ik de Leerkuil en de daarbij behorende poppetjes klaar en roep ik D. bij me. Samen doorlopen we de verschillende fases van de Leerkuil. Wanneer we bij de derde fase zijn aangekomen, blijven we daar iets langer staan. “Ik wil doorzetten, maar ik weet niet of ik de opdracht kan maken. Ik vind de opdrachten best moeilijk.”

D is ervan overtuigd dat ze de opdrachten niet kan maken. Ze is vastgelopen en vertelt na een tijdje dat ze heel graag verschillende manieren gaat bedenken om de opdrachten te maken. Ik zie een meisje dat heel goed voor ogen heeft wat ze nodig heeft om verder te kunnen, maar ook dat ze de overtuiging heeft het toch niet te kunnen. Een fixed mindset.

D verlaat de Leerkuil, pakt de opdrachten erbij en gaat aan het werk. Ik zie D. af en toe om zich heen kijken, maar zet wel door. Aan het einde van de schooldag laat ze vol trots weten dat veel is gelukt. Ik complimenteer D. met haar doorzettingsvermogen en beëindig het gesprek door te vragen naar de volgende uitdaging en geef haar tot slot een groeicompliment.